Kiina

Tässä artikkelissa haastateltavana on Elisa Nousiainen, Suomen Lähetysseuran lähetti Kiinasta.

Demokratia

Miten kristillinen usko ja kristillinen kirkko ovat vaikuttaneet demokraattiseen kehitykseen Kiinassa? Miten se näkyy paikallisella tasolla jokapäiväisessä elämässä?

Ennen vuotta 1949 kristilliset koulut paransivat selkeästi naisten asemaa yhteiskunnassa (oikeus koulutukseen) ja köyhien oikeutta sairaanhoitoon. Tänä päivänä kristilliset kirkot kehittävät sosiaalityötään (diakonia) ja auttavat yhteiskunnan vähäosaisia (vammaiset, vanhukset, köyhät). Mikäli demokratiasta puhutaan poliittisena käsitteenä, eli yhtäläisinä oikeuksina vaikuttaa poliittisella kentällä, kirkon vaikutus ei näy muuten kuin olemassa olollaan: uskonnollisilla yhteisöillä on perustuslaillinen oikeus rekisteröityä ja harjoittaa uskontoaan tarkoitukseen rekisteröidyissä tiloissa.

Onko kristityillä yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa yhteisiin asioihin/poliittisesti kuin muidenkin maailmankatsomusten ja uskontojen edustajilla? esim. äänestäminen, ehdokkuus poliittisiin tehtäviin ja julkisiin virkoihin? mitä eroja löytyy?

Kiinan kristillisen neuvoston/Kolmen itsen isänmaallisen liikkeen johdossa on useita kansankongressiedustajia, samoin kuin muidenkin virallisten uskontojen edustajilla. Julkisiin virkoihin valitut ovat pääosin puolueen jäseniä. Uskontonsa julkisesti tunnustavat kristityt harvoin ovat puolueen jäseniä.

Syrjiikö valtiovalta ja lainsäädäntö kansalaisia uskonnon perusteella?

Perustuslaki oikeuttaa kansalaiset harjoittamaan uskontoaan (kts edellä), mutta perustuslailliset oikeudet eivät välttämättä toteudu kaikilla alueilla ja joissakin tapauksissa uskonto saattaa olla este tasapuolisten mahdollisuuksien saavuttamiseen (julkishallinto ym. virat).

Millä alueilla näet suurimpia puutteita demokratiassa?

Kristityistä valtaosa on edelleenkin maaseudulla, ja maaseutu- ja kaupunkiväestön varallisuuserot kasvavat. Köyhien on vaikeampi koulutuksen ja vaikutusvaltaisten suhteiden puuttuessa puolustaa oikeuksiaan ja paikallishallinnossa ilmeneviä epäkohtia vastaan.

Identiteetti

Millaista on elää uskonnollisena vähemmistönä maassa missä on joku toinen vallitseva uskonto/maailmankatsomus? millainen vähemmistömentaliteetti Kiinan kristityillä mahdollisesti on?

Julkinen uskonnonharjoittaminen ja uskon tunnustaminen on valinta, jonka seuraukset saattavat olla kielteisiä. Tästä näkökulmasta katsottuna Kiinan kristityillä on vahva kristillinen identiteetti, jota he onnistuneesti ovat myös tuoneet esille. Kiinan avauduttua 1970-luvun lopulla Kiinan kirkko on kasvanut ja uskonnonharjoittaminen lisääntynyt, pääosin toisten kristittyjen henkilökohtaisen todistuksen ansiosta.

Minkälainen vaikutus ympäröivällä ei-kristillisellä yhteiskunnalla on kristillisen identiteetin muovautumiseen? vahvistaako vai heikentääkö ulkopuolinen paine kristillistä identiteettiä?

Kiinassa kristityt eivät jakaannu kirkkokuntiin tunnustuksittain vaan sen pohjalta, mikä näkemys heillä on valtion toimintatavoista ja ympäröivästä yhteistkunnasta (rekisteröidyt kirkot ja kotikirkkoliikke). Ulkopuolisena varovainen arvioni on, että erityisesti kotikirkkoliikkeeseen kuuluvien identiteetti on saattanut vahvistua ulkopuolisen paineen vuoksi. Rekisteröityyn kirkkoon kuulumattomuutta voidaan pitää protestina valtion kanssa tehtävää yhteistyötä vastaan.

Koetko että kristillinen usko ja sen harjoittaminen Kiinassa on selvästi länsimaista vai löytääkö kristillinen usko paikallisiin oloihin ja kulttuuriin sopivia luontevia ilmenemismuotoja?

Kristillisyyttä luonnehditaan edelleen usein länsimaisena uskontona huolimatta siitä, että Kiinan kristityt ovat kehittäneet mm. musiikkiaan ja paikalliseen kontekstiin sopivia toimintamuotoja. Henkilökohtainen käsitykseni on, että kiinalaiset kristityt tunnustautuvat kiinalaisiin kirkkoihin pitämättä itseään kovin länsimaisina.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010