Miten me voimme edistää uskonnonvapautta?

1. Rukoilkaa ja olkaa yhteydessä vainottuihin, hankkikaa tietoa kentältä

- Rukoilkaa vainottujen ja uskonnonvapausloukkauksista kärsivien puolesta
- Adoptoikaa ystävyysseurakunta tai ystäviä alueelta, jossa heitä vainotaan tai heidän uskonnonvapauttaan rajoitetaan.
- Adoptoikaa jokin tietty henkilö, seurakunta, uskonnollinen yhteisö, maa, alue tai muu uskonnonvapausloukkauksista kärsivä kohde viikoittaiseksi rukousaiheeksi seurakunnassanne tai kodissanne.
- Kutsukaa vieraaksi silminnäkijöitä, kentällä vierailleita henkilöitä, Suomessa asuvia vainoja paenneita tai vieraita maista, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan.

 

2. Tiedottakaa uskonnonvapaudesta siellä, missä toimitte

- Tiedottakaa uskonnonvapaudesta ja vainoista. Tiedottaa voi käytettävissä olevien verkostojen kautta paikallisesti, kansallisella tasolla, Euroopassa ja kansainvälisesti.
- Järjestäkää koulutuksia ihmisoikeuksista ja uskonnonvapaudesta.
- Järjestäkää kampanja uskonnonvapaudesta. Puhukaa vainottujen ja uskonnollisten vähemmistöjen puolesta. (Kts. Charta Oecumenica)
- Pyrkikää toimimaan ihmisoikeusvaikuttajana oman yhteisönne ulkopuolella ja laajemmassa yhteiskunnassa.
- Toimikaa aktiivisesti ekumeenisissa ja yhteiskristillisissä järjestöissä sekä uskontodialogifoorumeilla vahvistaen niissä tietoisuutta uskonnonvapaudesta ja uskonnonvapausloukkauksista.

3. Vaikuttakaa päättäjiin

- Pyrkikää vaikuttamaan poliitikoihin ja päättäjiin, jotta uskonnonvapaus yleismaailmallisena ihmisoikeutena olisi selvä osa Suomen ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa, kuten se on esim. Isossa-Britanniassa. Vaikuttamista voi tehdä esim. kirjoittamalla kirjeitä, ottamalla yhteyttä, kirjoittamalla lehtiin mielipidekirjoituksia tai lähettämällä kannanoton jonkin yhteisön nimissä.
- Seuratkaa Suomen toimia uskonnonvapauskysymyksissä ja antakaa niistä palautetta.
- Luokaa yhteyksiä asiantuntijoihin ja päättäjiin uskonnonvapauskysymyksissä. Olkaa mukana keskusteluissa siellä missä voitte vaikuttaa.

3. Tutkikaa ja valvokaa

- Tarkastelkaa EU:n toimia edistää ihmisoikeuksia, EU:n päätösten toteutumista uskonnonvapauden suhteen ja sitä, miten uskonnonvapautta pyritään takaamaan tai toteuttamaan eri maissa.
- Tarkastelkaa ja valvokaa EU:n ihmisoikeuskeskusteluja, ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa valitsemissanne kohdemaissa. Euroopan parlamentin tai Euroopan Neuvoston uskonnonvapautta koskevien päätöslauselmien täytäntöönpanoa.
- Muistuttakaa päättäjiä siitä, miten tärkeää on liittää ihmisoikeudet osaksi EU:n ja kolmansien osapuolien kauppa- ja taloussopimuksia.

4. Pohtikaa yhteisössänne, mikä olisi teille ominaisin tapa toimia ja vaikuttaa.

5. Ottakaa yhteyttä uskonnonvapautta edistäviin järjestöihin:

- Stefanus-Lähetys: http://www.stefanus.fi/
- Marttyyrien ystävät: http://www.martyredchurch.net/fi

Vinkit:
Elizabeta Kitanovic: projektisihteeri, Euroopan kirkkojen konferenssi
Vastuuviikon yhteistyöryhmä
Juhani Huotari: Stefanus-Lähetys
Pirkko Säilä: Internationa Day of Prayer for the Persecuted Church

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010