Ansvarsveckan 2021 & 2022 - Måttlighet

Hållbarhetsmålsättningarna

Temat för Ansvarsveckan år 2021 och 2022 är Måttlighet. Temat baserar sig på FN:s Agenda 2030 där vi betraktar de 17 hållbarhetsmålsättningarna ur vår kristna synvinkel och går in för att se vad vi utifrån vår världsbild och övertygelse kan bidra till diskussionen och strävan att fullfölja målsättningarna. 

De 17 hållbarhetsmålsättningarna för Agenda 2030 är följande:

 1. Utrota fattigdomen
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning
 5. Jämlikhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Prisvärd och ren energi
 8. Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt
 9. Innovation, infrastruktur och industrialisering
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Ansvarsfull konsumtion och produktion
 13. Klimatåtgärder
 14. Livet under havet
 15. Livet på land
 16. Fred, rättvisa och starka institutioner
 17. Globalt partnerskap

Alla dessa delområden berör allas våra liv. Bibeln eller vår kristna världssyn är inte heller obekanta med dessa teman. Vad kan vi kristna utifrån Bibeln och vår livssyn göra för att leva  ett mer måttligt och hållbart liv, för vår egen skull, men också våra medmänniskor och världen? Det ska vi ta reda på tillsammans!

Somematerial

Här hittar du somematerial som du kan använda till att lyfta fram Ansvarsveckans tema i dina egna kanaler. Materialet är producerat av medlemmar i ERF:s ungdosmssektion. Länken leder till ERF:s Google Drive mapp varifrån du enkelt kan ladda ner de större filerna på din egna dator.

Artiklar

Ekofasta logo

Ekofastan 2023 – Vardagshandlingar och framtidshopp

Årets Ekofasta firas 22.2–8.4.2023. Under temat Vardagshandlingar och framtidshopp bjuder Ekofastan oss att stanna upp några veckor innan påskfirandet för att fundera på hur vi kan ta hand om vår skapelse lite bättre.

läs mer
Carolin Ahlvik-Harju (foto Satu Karmavalo)

Romer och undantagets logik

Att arbeta med och bland invandrarromer är många saker, men en sak som präglar tillvaron är att jag ständigt påminns om mina egna privilegier. Privilegiet att få växa upp i ett tryggt land. Privilegiet i att få bo i ett varmt hem. Privilegiet i att alltid ha mat på bordet. Privilegiet i att ha fått gå i skola och studera. Länge. Ja, till och med privilegiet att kunna läsa. Privilegiet i att som kvinna få välja vad jag vill arbeta med. Privilegiet i att få gifta mig om jag vill, då jag vill, och med vem jag vill.

läs mer
Torero (2017)

Låt oss tala om djur!

Kan man sätta ett kors på ett älskat husdjurs grav? Är det rätt av kyrkan att skjuta rådjur som äter blommor på kyrkogården? Är det okej för en präst att ha en åsikt om djurhushållning? Detta är några av de frågor som har ställts till den evangelisk-lutherska kyrkan under de senaste åren i artiklar i pressen och på internet. Rapporterna innehåller nästan alltid en bredare reflektion över djurens roll och värde i kristendomen.

läs mer
Ansvarsveckans logo

Ansvarsveckans somematerial

Vi har tagit fram material för sociala medier inför Ansvarsveckan och som kan användas i ditt sammanhangs nyhetsflöde för att lyfta fram Ansvarsveckans. Förutom logon och evenemangsbilden innehåller materialet de 17 målsättningarna (sdg) för hållbar framtid, som hjälper oss att visualisera målen i Agenda 2030 ur ett kristet perspektiv. Sdg-bildernas innehåll har producerats av ERF:s Ungdomssektion.

Här hittar du material för sociala medier som producerats för Ansvarsveckan och som du kan dela i dina egna kanaler. Länken leder till ERF:s Google Drive-mapp, där du enkelt kan ladda ner de stora filerna till din egen dator.

läs mer
Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som publicerades i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid. Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor.

läs mer
Kuva: Pixabay

Ekumeniskt budskap: Att ta hand om Guds skapelse kräver engagemang

I ett gemensamt budskap för Skapelsens tid 2021 betonar påven Franciskus, den ekumeniska patriarken Bartholomeus och ärkebiskopen Justin Welby av Canterbury vikten av samarbete snarare än kortsiktiga lösningar i det gemensamma engagemanget som svar på klimatförändringar och miljöförstörelse.

”I mer än ett år har vi alla upplevt de förödande effekterna av en global pandemi - alla, vare sig vi är fattiga eller rika, svaga eller starka. Vissa var mer skyddade eller mer sårbara än andra, men det snabbt spridande viruset visar på vårt beroende av varandra, i ansträngningar att vara säkra.”

läs mer
Kuva: Edgar Calderón / Pixabay

Gud skapade de stora havsdjuren

Ju äldre jag blir desto viktigare blir för mig vårdandet av Guds skapelse. I Bibelns första kapitel står det om hur Gud gav människan uppdraget att bruka och vårda. Det behövs ingen lång granskning av hur vårt jordklot mår och av hur människan beter sig förrän man märker att mänskligheten som kollektiv inte utför detta uppdrag särskilt väl.

läs mer
Människofiskare och människorättskämpar

Människofiskare - Människorättskämpar

När Jesus kallar sina lärjungar bjuder han dem att bli ”människofiskare”. Flera av lärjungarna var yrkesfiskare så för dem var det ett ord som de kunde ta till sig och relatera till. Till och med dra på mun åt. Men vad kallade då Jesus sina lärjungar till? Vilket uppdrag och vilka uppgifter hade han tänkt för dem när han ropade Gennesaretstranden: Kom och följ mig. Jag skall jag göra er till människofiskare” (Mark. 1:17).

läs mer
Martta, en mänskorättskämpe nära dig

Marttas berättelse

Mina föräldrar flydde från Karelen. Att tvingas lämna sitt hem och land är något man aldrig hämtar sig ifrån, det lämnar spår för alltid. Hem och trygghet är allas rätt. När man tvingats fly lämnar man sitt hem och sina ägodelar och en del av sin kultur bakom sig. Ingen ska behöva ge upp sitt språk, sin kultur eller religion. Finland har alltid varit mångkulturellt.

läs mer
President Tarja Halonen

Kvinnors arbete kan och bör sporras även av församlingarna

I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomiska statistik och kvinnorna är ofta utan juridiskt skydd. En viktig fråga är om kvinnor fritt kan välja vilket arbete de vill ha och är lämpade för, och om de är jämställda med männen i sitt arbete.

 

läs mer
Bild: Albin Hiller/WCC

Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

läs mer
I staden Sargodhan som är känd för sina förlegade attityder har många kvinnor börjat köra moped eller motorscykel för att utmana traditionella könsroller som upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor. Kvinnor lär sig att köra och ta plats i det offentliga rummet. Det gör kvinnors och flickors liv tryggare på gatorna i staden. Bild: UN Women/Henriette Bjoerge

Våld mot flickor – ett globalt människorättsproblem

Vad är våld mot kvinnor och vad beror det på?

Våld på grund av kön drabbar alla kön då rådande normer inte tillåter avvikande könsroller och könsidentiteter. De flesta som drabbas är kvinnor och flickor, vilket beror på ojämlikhet och djupt rotade marginaliserande attityder i många kulturer.

läs mer
Åttio kvinnor kom för att berätta sin historia för Filantropias besökare i Batu 2014.

Kvinnokooperativ ger välfärd åt alla

Filantropias matsäkerhetsprojekt i Batu, Egypten, har i samarbete med lokalorganisationen Maedot haft en positiv effekt för både mödrar och deras familjer.

År 2013 hjälpte Maedot kvinnor från staden Batu att utbilda sig till småföretagare. De bildade en lånefond för 200 kvinnor och efter två år hade 15 kooperativ grundats med 500 kvinnor varav 70 procent startade egna företag.

läs mer
Foto: Plan International Suomi

Alla vinner på att ge flickor rättigheter

Varför är flickor särskilt utsatta?

Flickor anses inte ha samma värde som pojkar. Flickor gifts bort medan pojkar ska försörja familjen. Männen i familjen bestämmer om flickorna, deras livsval, studier, äktenskap och rörelsefrihet. I utvecklingsländerna marginaliseras flickor på grund av ålder, kön och fattigdom

läs mer