Tips och idéer

Ansvarsveckan 2017: Hör mig!

Över hela världen utsätts kvinnor och flickor för diskriminering och våld på grund av sin könstillhörighet. Många förhindras att fatta beslut om sitt eget liv och sin framtid. Kvinnors och flickors möjligheter att göra sig hörda är särskilt begränsade i fattiga förhållanden och konfliktdrabbade områden.

Som väl är finns det goda möjligheter att ta itu med diskrimineringen och bryta den. När vi främjar flickors och kvinnors delaktighet på olika livsområden bygger vi också en bestående fred och försvarar människovärdet. Jämlikhet är något alla vinner på!

Tiger vi ihjäl våldet?

Många diskriminerande strukturer är direkt livsfarliga för flickor och kvinnor. Våld som riktas mot flickor och kvinnor är en av de värsta människorättskränkningarna globalt sett. De internationella människorättsavtalen förpliktar oss att förhindra dessa kränkningar.

Tyvärr förekommer våld mot kvinnor och flickor i alla länder, kulturer och sociala strukturer. I nära relationer kan det ta sig uttryck som psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. I krig används våldtäkter och annat våld mot kvinnor som ett vapen och som bestraffning. Vi kan förhindra våldet genom att lyfta upp våldets olika ansikten i ljuset. Vi kan vägra stöda en tigandets kultur och en kultur som inte utdömer straff för våld mot kvinnor och flickor.

Vem bestämmer vad man får bestämma om?

Kvinnors delaktighet har stor betydelse för utveckling och fred. Samhällets välfärd ökar när kvinnor får ta del i beslutsprocesser och i samhällsbygget. Det här gäller såväl mindre byasamhällen som hela stater.

Kvinnors delaktighet inverkar på vilka frågor som lyfts fram i diskussioner och vilka beslut som fattas. Forskningen visar att fredsprocesser där kvinnor har deltagit i förhandlingarna är hållbarare och upplevs mera rättvisa än sådana där kvinnor inte hörts.

Låt oss erkänna flickorna och stärka kvinnorna!

Hur är det, finns det i din närhet en flicka eller kvinna som inte får sin röst hörd? Var och en av oss kan skapa möjligheter för kvinnor och flickor att ta tag i sin egen situation i församlingen, i skolan, på jobbet eller sociala medier.

Låt oss lyfta fram behovet av jämlikhet, stöda flickor, intressera oss för hur kvinnors erfarenheter i utvecklingsländerna. Vi kan kräva av beslutsfattare, företag vår egen kyrka att de tar ansvar för att ta bort hinder för världens kvinnor att höras. Varje människa, oberoende av kön, har rätt att få sin röst hörd.

 

2022

2021

2019

2018

2017

2016