Kvinnors arbete kan och bör sporras även av församlingarna

President Tarja Halonen

President Tarja Halonen

I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomiska statistik och kvinnorna är ofta utan juridiskt skydd. En viktig fråga är om kvinnor fritt kan välja vilket arbete de vill ha och är lämpade för, och om de är jämställda med männen i sitt arbete.

 

Ur ett människorättsperspektiv är det viktigt att behandla män och kvinnor, flickor och pojkar jämställt. När vi stöder kvinnors förvärvsarbete bidrar det både till individens och samhällets välfärd. 

 

När FN:s medlemsländer år 2015 godkände de globala målen för hållbar utveckling förde det in många nya tyngdpunkter i utvecklingspolitiken. Framför allt togs en ny princip med: universalismen. Att målsättningarna är universella betyder att de är bindande för alla stater. Det är inte bara utvecklingsländer som berörs av målsättningarna, utan vi i väst måste också förändra vårt sätt att verka – och det finns minsann mycket att rätta till – för att kunna främja en hållbar utveckling. Vi måste se vad som behöver förbättras hos oss. Till exempel #metoo-rörelsen har tydligt visat på missförhållanden när det gäller jämställdhet.

 

År 2018 är ett jubileumsår i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det har då gått 30 år sedan kyrkan beslöt att också kvinnor kan bli präster. Vår majoritetskyrkas ledning är emellertid förbluffande mansdominerad. Av kyrkoherdarna är bara var femte kvinna och bland biskoparna har det bara funnits en kvinna, idag inte en enda. Det här är på intet sätt bara Evangelisk-lutherska kyrkans eller kyrkornas problem. I Finland har vi till exempel inte haft en enda kvinna som justitiekansler, ordförande för Olympiakommittén eller som EU-kommissionär.   

 

Flera kvinnor med invandrarbakgrund fungerar som ambassadörer för Ansvarsveckan. De har mycket kunskap och erfarenhet av att leva såväl i en annan kultur som i vårt samhälle. Medan kvinnans euro motsvarar 80 cent i Finland är den för invandrarkvinnor värd endast 60 cent. Kvinnor drabbas fortfarande av mångdubbel diskriminering. Be ambassadörerna berätta, inte bara om erfarenheter från sitt hemland, utan också hur vi kan förbättra invandrarkvinnors situation i Finland. 

 

Som en del av Finlands hundraårsjubileum tog Kvinnoorganisationernas centralförbund och jämställdhetskommittén ett initiativ kallat 100 jämställdhetsgärningar. Med detta ville vi uppmuntra organisationer runtom i Finland att vidta konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i sin egen verksamhet. Projektet blev en framgång. Evangelisk-lutherska kyrkan uppmärksammade projektet genom att Kyrkostyrelsen instiftade ett jämställdhetspris som kommer att delas ut vartannat år. 

 

Arbetet för jämställdhet fortsätter genom projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring. Vi inbjuder nu alla församlingar i vårt land att utföra jämställdhetsgärningar för att främja kvinnors arbete och jämställdhet. Församlingarna kan till exempel uppmuntra kvinnor att tala, undervisa och uppträda i församlingen och välja kvinnor att representera i olika kommittéer, föreningar och seminarier. Ni kan vara mentorer och erbjuda stöd till kvinnor så att de kan får mera synlighet i arbetsgemenskaper och i förtroendeuppdrag.

 

Kartlägg kvinnors och mäns deltagande i olika verksamheter och gör upp planer på hur könen kan uppleva delaktighet på lika villkor. Gör anonyma enkäter om hur jämställdheten tar sig uttryck i er verksamhet. Ordna samtal om och utbildning i jämställdhet. Stöd de invandrarkvinnor som finns hos er att bli självständiga och söka jobb. Det finns många sätt.

 

Jämställdhetsarbetet i Finland fråntar inte vårt ansvar för och vår plikt att hjälpa dem som bor i andra länder. Vi måste ge en röst åt dem som är utsatta. Vi måste kräva en rättvis biståndspolitik och vi måste främja kvinnors ställning på det globala planet.

 

Var modiga, jobba för jämställdhet också i er egen omgivning. En ny och bättre värld kommer att tacka er för allt vad ni gjort.

 

Tarja Halonen

President

Ordförande för forumet Jämställdhetsgärningar ger förändring

6.8.2018