Våld mot flickor – ett globalt människorättsproblem

I staden Sargodhan som är känd för sina förlegade attityder har många kvinnor börjat köra moped eller motorscykel för att utmana traditionella könsroller som upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor. Kvinnor lär sig att köra och ta plats i det offentliga rummet. Det gör kvinnors och flickors liv tryggare på gatorna i staden. Bild: UN Women/Henriette Bjoerge

I staden Sargodhan som är känd för sina förlegade attityder har många kvinnor börjat köra moped eller motorscykel för att utmana traditionella könsroller som upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor. Kvinnor lär sig att köra och ta plats i det offentliga rummet. Det gör kvinnors och flickors liv tryggare på gatorna i staden. Bild: UN Women/Henriette Bjoerge

I Turkiet fungerar hundratals stödgrupper med pappor där männen samlas för att dricka te och diskustera familjeangelägenheter. Förändringarna börjar på gräsrotsnivån. Männens attityder har förändrats, vilket leder till ett familjeliv utan våld och större jämlikhet. Bild: UN

I Turkiet fungerar hundratals stödgrupper med pappor där männen samlas för att dricka te och diskustera familjeangelägenheter. Förändringarna börjar på gräsrotsnivån. Männens attityder har förändrats, vilket leder till ett familjeliv utan våld och större jämlikhet. Bild: UN

Tunisiska scoutflickor jobbar för att minska våldet mot kvinnor genom att berätta för unga att våld varken är normalt eller acceptabelt. Programmet Voices against Violence strävar efter att utbilda fem miljoner unga som kan verka för förändring i hela världen. Bild: UN Women/Urjasi Rudra

Tunisiska scoutflickor jobbar för att minska våldet mot kvinnor genom att berätta för unga att våld varken är normalt eller acceptabelt. Programmet Voices against Violence strävar efter att utbilda fem miljoner unga som kan verka för förändring i hela världen. Bild: UN Women/Urjasi Rudra

Vad är våld mot kvinnor och vad beror det på?

Våld på grund av kön drabbar alla kön då rådande normer inte tillåter avvikande könsroller och könsidentiteter. De flesta som drabbas är kvinnor och flickor, vilket beror på ojämlikhet och djupt rotade marginaliserande attityder i många kulturer.

Våld kan användas för att kontrollera flickors sexualitet, för att återbörda kvinnor som gått över gränsen för det acceptabla eller mot kvinnor eller som bringat skam över familjen genom att bryta mot traditionella könsrollsregler.

De flesta våldsverkare är män som inte tror på jämlikhet mellan könen, enligt en FN rapport från Asian och Stillahavsområdet.

Våld mot kvinnor sker i närrelationer, som familjevåld eller sexuella trakasserier. Det kan vara våldtäkt som vapen i krig, könsstympning, tidiga eller påtvingade äktenskap. Typiskt för kvinnovåld är att det sker i hemmet och förblir därmed osynligt.

År 2012 dödades varannan kvinna av partnern eller en familjemedlem. Var åttionde man dödades under liknande omständigheter.

Hur ofta och var förekommer det?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är kvinnovåld en global epidemi. Det är ett människorättsbrott utan geografiska, religiösa eller kulturella gränser, men formerna och frekvensen varierar. Var tredje kvinna i världen utsätts någon gång för fysiskt eller sexuellt våld. I vissa länder gäller det upp till 70 procent av kvinnorna.

Vilka följder har våldet mot kvinnor?

För våldsoffren är följderna värst. Kvinnor har färre möjligheter att skydda sig, fly och få rättvisa på grund av ojämlika maktstrukturer och en sämre socioekonomisk ställning än män.

I det flesta länder söker mindre än hälften av kvinnorna hjälp och mindre än 10 procent vänder sig till polisen.

Också andra än offren för kvinnovåldet drabbas. Följderna märks i nästa generation. Pojkar som upplevt våld i hemmet tar sannolikt till våld i sina egna parförhållanden som vuxna. Våldet har destruktiva följder för familjer, samhällen och deras utveckling. Hot om våld hindrar kvinnor att vara fullt delaktiga i beslut, ekonomi och arbetsliv.

I södra Asien kan 90 procent av kvinnorna inte delta i politiken på grund av våldet och i Indien har 45 procent av de kvinnliga kandidaterna utsatts för våld.

Hur kan vi förhindra och minska på våldet?

Lagstiftningen kan sällan skydda kvinnor mot våld då vart tredje land inte ens känner till termen familjevåld. I mer än 30 länder kan en våldtäktsman gå fri genom att gifta sig med offret. Organisationen UN Women har publicerat ett initiativ om att skrota alla lagar som förtrycker kvinnor.

Våld mot kvinnor är ett hot mot en hållbar utveckling. Därför har FN i ett epokgörande beslutat att arbeta för jämlikhet mellan könen. Det internationella samfundet strävar efter att få slut på våldet mot kvinnor före 2030.

Förändrade attityder är det viktigaste redskapet för att hindra våld mot kvinnor. Därför är det nödvändigt att i detta arbete inrikta sig på männen. Unga pojkar måste få lära sig våldsfria livsmönster så att de kan växa upp till riktiga män.

Tomi Kuhanen
Informatör vid Suomen UN Women ry