Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Tietosuojakäytäntömme

Ekumeenista vastuuviikkoa koordinoi Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on sitoutunut käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja vastuullisesti. Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten, jäsenkirkkojamme, tarkkailijakirkkojamme ja kumppanuusjärjestöjämme palvellaksemme ja tehdäksemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ylläpitää henkilötietorekistereitä jäsenkirkkojensa, tarkkailijakirkkojensa ja kumppanuusjärjestöjen edustajista, jaostoihinsa nimetyistä edustajista, työryhmiensä jäsenistä, Ekumeenisen vastuuviikon lähettiläistä ja Ekumeenisella vastuuviikolla esillä olevista henkilöistä. Henkilötiedot SEN:n jäsenistöstä, edustajista ja työryhmien jäsenistä julkaistaan soveltuvin osin SEN:n verkkosivustolla ja SEN:n painetuissa julkaisuissa. Vastuuviikon lähettiläiden ja kampanjan esillä pitämien henkilöiden yhteystietoja ei julkaista. Heidän henkilökohtaisen turvallisuutensa takaamiseksi heistä käytetään tarvittaessa pelkkää etunimeä tai aliasta. Käytämme hallussamme olevia tietoja yhteydenpitoon edustajien ja sidosryhmiemme kanssa. Käsittelemme henkilötietoja myös järjestäessämme kokouksia, seminaareja ja muita tapahtumia.

Rekisteröidyillä on oikeus:

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Yhteyshenkilö

Kysymykset tietosuojastakäytännöistä SEN:ssa ja omista tiedoistaan henkilötietorekistereissämme voi osoittaa viestintä- ja toimintakoordinaattorille kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen suvi-tuulia.vaara@ekumenia.fi.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystämme on rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissamme: